Algemene voorwaarden

Ik vraag voorts nog uw aandacht voor het volgende. Indien de toevoeging niet zou worden verleend en/of indien de toevoeging zou vervallen en of ingetrokken, hetgeen onder andere kan gebeuren als gevolg van een voor u gunstige uitkomst van de procedure, zal ik alsnog tot afrekening volgens gewoon tarief met u moeten overgaan. In dat verband is van belang dat u weet dat ik mijn honorarium declareer op basis van een uurtarief dat voor deze zaak EUR 250,00 excl. btw (prijspeil januari 2023) bedraagt. In geval van spoedeisendheid of andere bijzondere omstandigheden kan hierop een toeslag worden toegepast. Een en ander wordt verhoogd met de door mij te maken externe onkosten, indien van toepassing, correspondentie- en kopieerkosten alsmede een opslag voor algemene kantoorkosten ad 5%, voorts met de verschuldigde omzetbelasting.

Voor het overige hanteer ik de volgende voorwaarden.

In voorkomende gevallen houd ik mij het recht voor een voorschot te vragen voor honoraria en/of te maken onkosten en mijn werkzaamheden niet aan te vangen, dan wel op te schorten tot dat het voorschot en/of nog openstaande facturen, zijn voldaan. Wanneer in een dossier meer dan één cliënt optreedt en/of wanneer om enige reden mijn declaratie aan meer dan één persoon is gericht of wanneer de totale declaratie over meerdere personen verspreid en/of verdeeld wordt, blijft het totaal van de declaratie desalniettemin een, zonodig als hoofdelijk aan te merken, verplichting van iedere bij het desbetreffende dossier betrokken cliënt, die afzonderlijk van de overige betrokkenen verplicht is tot voldoening van het totale bedrag van de declaratie.

Indien door mij, dan wel door de door mijn kantoor ten behoeve van mijn cliënten opgerichte derdengeldstichting, gelden ten behoeve van u worden ontvangen, stemt u er mee in dat ik deze, indien u nog enige verplichting jegens mij hebt of indien tussen u en mij nog moet worden afgerekend, aanwend ter voldoening aan die verplichtingen of voor die afrekening en het restant aan u ter beschikking stel.
Bij het einde van mijn werkzaamheden worden mijn vorderingen op u, ongeacht enige eerdere, andere, afspraak ineens opeisbaar en ben ik gerechtigd binnen de wettelijke grenzen gebruik te maken van mijn retentierecht.

Mijn facturen behoren betaald te worden binnen de daarop aangegeven termijn, welke in het algemeen 14 dagen bedraagt. Na het verstrijken van de betalingstermijn maak ik aanspraak op vergoeding van rente over het openstaande saldo naar het tarief van de in op uw zaak toepasselijke wettelijke rente verhoogd met 2 procentpunten. Voorts kan ik administratiekosten in rekening brengen en in voorkomend geval buitengerechtelijke incassokosten.

Ik kan met client overeenkomen om hem in een specifieke zaak bij te staan op basis van een toevoeging. Een advocaat wordt toegevoegd op grond van de Wet Rechtsbijstand. Toevoegingen worden afgegeven door een Raad voor Rechtsbijstand. Deze Raad is gevestigd in Den Bosch. Toevoeging is uitsluitend mogelijk wanneer voldaan wordt aan de inkomens en vermogenseisen zoals die krachtens de wet worden gesteld. In de regeling wordt aansluiting gezocht bij het fiscale inkomens- en vermogensbegrip. Toevoeging is mogelijk wanneer het zogenaamde verzamelinkomen (dat is het inkomen van de alleenstaande, dan wel het inkomen van de gehuwden of samenwonenden tezamen) op basis van alle bestanddelen (zowel box 1, als box 2 en box 3) op jaarbasis niet meer bedraagt dan volgens de inkomensnormen, zie https://www.rechtsbijstand.nl/mediation-rechtsbijstand/hoeveel-betalen/eigen-bijdrage. De waarde van de eigen zelfbewoonde woningen (of woonschip) blijft buiten beschouwing (geen box 3 vermogen), maar de kapitaalverzekering in verband met de financiering kan in sommige gevallen weer wel als vermogen worden aangemerkt.

Bij de beoordeling van een aanvraag wordt uitgegaan van het inkomen en het vermogen in tweede kalenderjaar dat voorafgaand aan het jaar waarin de aanvraag om de toevoeging wordt ingediend, zoals dat door de Belastingdienst is vastgesteld. Wanneer er sprake is van een terugval in inkomen en/of vermogen ten opzichte van het peiljaar met ten minste 15 % kan om verlegging van het peiljaar worden verzocht.

De hiervoor vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil en de regeling zoals die geldt sedert 1 januari 2016. De vermelde bedragen en gegevens zijn overigens een indicatie. De beslissing omtrent de toevoeging wordt genomen door de Raad voor Rechtsbijstand. De vermelde bedragen zijn een indicatie; de beslissing omtrent een toevoeging wordt genomen door de Raad voor Rechtsbijstand. Voor zakelijke kwesties kan in het algemeen geen toevoeging worden verkregen.

Ik kan mij bij het uitvoeren van een opdracht te laten bijstaan personeelsleden en/of andere terzake deskundige personen. Deze hulppersonen blijven onder mijn verantwoordelijkheid werkzaam.

Hoewel in het algemeen geldt dat de relatie tussen u en mij als advocaat vertrouwelijk is, hetgeen onder andere betekent dat ik over hetgeen u mij in vertrouwelijkheid heeft meegedeeld geen mededelingen naar buiten zal doen, wijs ik er voor de goede orde op dat er enkele wettelijke beperkingen zijn, waaronder de sedert 1 juli 2003 geldende Wet Identificatie bij dienstverlening die mij onder omstandigheden kunnen verplichten om hierop een inbreuk te maken.

Na het einde van een opdracht en nadat een dossier door mij is afgesloten en gearchiveerd, blijft het dossier nog gedurende vijf jaar in mijn archief bewaard. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt die termijn verlengd. Na vijf jaar wordt het dossier zonder nadere aankondiging of melding vernietigd. Vanzelfsprekend worden hierbij waarborgen ter bescherming van de vertrouwelijkheid in acht genomen.

Ik ben verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid overeenkomstig de eisen die terzake worden gesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten. Ik aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met het uitvoeren van de mij verstrekte opdracht en beperk mijn aansprakelijkheid tot ten hoogste het bedrag dat in het desbetreffende geval overeenkomstig de polis van mijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Eventuele geschillen tussen u en mij met betrekking tot de mij verstrekte opdrachten zullen, voor zover de wetgever niet anders heeft bepaald, worden berecht door de Rechtbank te Amsterdam.

Indien het vorenstaande nog vragen bij u oproept ben ik vanzelfsprekend gaarne bereid een en ander nader aan u toe te lichten. Behoudens uw andersluidend bericht binnen een week na heden, mag ik er wel van uitgaan dat u zich met het vorenstaande kunt verenigen.

Scroll naar boven
Direct contact? cheng@advocatenkantoorcheng.nl