Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Advocatenkantoor Cheng

Rechtsgebieden

Ons kantoor is werkzaam op diverse rechtsgebieden, meer in het bijzonder op het gebied van civiel recht, bestuursrecht en strafrecht. 

U kunt altijd contact met ons opnemen voor meer informatie over onze dienstverlening.

Ondernemingsrecht

Begeleiding en advies bij keuze ondernemingsvorm, incasso, intellectueel eigendom, contractrecht, mededingsrecht en verzekeringszaken.

Ondernemingsrecht is een onderdeel van het privaatrecht, dat zich bezighoudt met rechtspersonen en dan toegespitst op bedrijven met winstoogmerk, dus ondernemingen. De stichting valt daar veelal buiten.

Het ondernemingsrecht wordt vaak nog onderverdeeld in rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht.

Het vennootschapsrecht gaat dan alleen over de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap.

Het rechtspersonenrecht is veel ruimer en gaat over alle rechtspersonen, waaronder dus ook de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap.

Arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomsten, bedrijfsreglementen en CAO’s, beëindiging dienstverband en reorganisatie, ambtenarenrecht. medezeggenschap en concurrentiebeding.

Het arbeidsrecht is de tak van het recht die de verhouding tussen een werkgever en een werknemer regelt.

Een werknemer is iemand die zich er contractueel toe verbindt onder het gezag van de werkgever te werken in ruil voor een loon.

Het arbeidsrecht valt uiteen in het individueel en het collectief arbeidsrecht en vormt een integraal onderdeel van het sociaal recht.

Huurrecht

Het huurrecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met de huurovereenkomst.

De wet geeft na de definitie eerst een aantal regels die voor iedere huurovereenkomst gelden. Deze regels zijn over het algemeen van regelend recht, partijen mogen er van afwijken, doen ze dat niet dan gelden de regels van de wet.

Hoewel men bij huur snel zal denken aan de huur van een huis zijn er vele andere soorten huurovereenkomsten. Je kunt een auto huren, of een dvd.

Voor dergelijke huurovereenkomsten is het in het algemeen niet nodig om de positie van de huurder te beschermen met wettelijk regels.

Contractenrecht

Opstellen van overeenkomsten, algemene voorwaarden, wanprestatie, nakoming, ontbinding, vernietiging en schadevergoeding. Volgens de wet bestaat een overeenkomst uit aanbod en aanvaarding, waaruit wederzijdse verbintenissen voortvloeien.

Bij de nakoming van een overeenkomst ontstaan vaak juridische geschillen die veelal voorkomen kunnen worden door de inhoud en de strekking van een overeenkomst juist weer te geven.

In beginsel wordt het algemeen contractenrecht beheerst door contractvrijheid. Er zijn echter uitzonderingen waardoor voor sommige wel formaliteiten gelden.

Strafrecht

Strafrecht regelt de rechtsverhoudingen tussen de overheid en burgers in de vorm van natuurlijke (gewoon mensen) en rechtspersonen (eigenaren van een BV, NV, stichting of iets dergelijks). De overheid is daardoor de enige die kan straffen als natuurlijke of rechtspersonen wettelijke strafbepalingen hebben geschonden.

Strafbare feiten: misdrijven of overtredingen

Strafbare feiten worden onderverdeeld in twee categorieën:

 • Misdrijven
 • Overtredingen

Wanneer is iets een misdrijf en wanneer een overtreding?

Strafbare feiten worden aangeduid met het woord delict.

 1. Misdrijven zijn zware/zwaardere delicten
 2. Overtredingen zijn lichte of lichtere delicten

Verder blijkt uit de boeken en de soort rechtbank die uitspraak doet, waaronder een delict valt. De verschillende soorten rechters hebben namelijk hun eigen competenties.

Soorten rechters

 • De rechtbank is competent voor het beoordelen van misdrijven
 • De politierechter is de alleensprekende rechter van de Rechtbank. Hij maakt dus geen deel uit van een meervoudige kamer. Hij mag geen zwaardere straffen uitspreken dan 6 maanden gevangenisstraf.
 • De economische politierechter is ook alleen-rechtspreker. Hij spreekt recht als het gaat om overtredingen in het kader van de Wet Economische Delicten
 • De rechtbank kent verder nog een Kinderrechter
 • De Kantonrechter is competent voor het spreken van recht voor overtredingen

Onderscheid in misdrijven

Er is onderscheid in misdrijven.

 • Opzetdelicten of doleuze delicten. Daarbij is sprake van opzet
 • Schulddelicten of culpoze delicten. Daarbij is er sprake van onzorgvuldig, nonchalant of laakbaar handelen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij dood door schuld
 • Klachtdelicten. Daarbij vervolgt het Openbaar Ministerie niet op eigen initiatief. Er moet een aangifte zijn gedaan met het verzoek om te vervolgen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij belediging (niet bij belediging van een ambtenaar in functie)
 • Definitief strafbaar feit. Dit is een menselijke gedraging die overeenstemt met een wettelijke delictsomschrijving en die wederrechtelijk is (dit betekent dat het in strijd is met het recht) en aan schuld te wijten is (dat betekent dat het aan de dader te verwijten is).